VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY NÁKUPU A POUŽÍVANIA

1. ÚVOD

V tomto dokumente (spolu s dokumentmi v ňom uvedenými) sa stanovujú všeobecné obchodné podmienky, ktorými sa upravuje používanie tejto webovej lokality (www.stradivarius.com) a nákup produktov na tejto lokalite na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi nami a vami prostredníctvom tejto webovej lokality (ďalej len „Podmienky“).

Je nevyhnutné, aby ste si pred používaní tejto webovej stránky pozorne prečítali naše Podmienky, naše Zásady používania súborov cookie a naše Zásady ochrany súkromia (ďalej spoločne len „Zásady ochrany osobných údajov“) . Pri používaní tejto webovej lokality alebo vytvorení objednávky na tejto lokalite ste viazaný/-á týmito podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s podmienkami a zásadami ochrany údajov, túto webovú lokalitu nepoužívajte.

Tieto podmienky môžu byť predmetom úpravy. Je vašou zodpovednosťou pravidelne sa s nimi oboznamovať, keďže podmienky uvedené v čase uzatvorenia príslušnej zmluvy (ktorá je vymedzená nižšie) sú tie, ktoré sa uplatňujú a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Ak máte v súvislosti s podmienkami a zásadami ochrany údajov akúkoľvek otázku, môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.

Zmluvu (ako je stanovené nižšie) je možné vyhotoviť podľa vášho výberu v ktoromkoľvek z jazykov, v ktorých sú podmienky na tejto webovej lokalite k dispozícii.

2. NAŠE ÚDAJE

Predaj tovaru prostredníctvom tejto webovej lokality sa deje v mene Stradivarius pod spoločnosťou Inditex Slovakia, s.r.o., so sídlom na Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, s e-mailovou adresou contact@stradivarius.com, s telefónnym číslom výhradne na účely identifikácie (+420) 224 239 873, IČO 36 779 644, zaregistrovanou v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka 46042/B, s IČ DPH SK 2022395078.

Dozorný orgán:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 322, P.O .Box 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

3. VAŠE ÚDAJE A NÁVŠTEVY WEBOVEJ STRÁNKY

Informácie alebo osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sa spracujú v plnom rozsahu v súlade so zásadami ochrany údajov. Pri používaní tejto webovej lokality súhlasíte so spracovaním informácií a údajov a uvádzate, že všetky informácie a údaje, ktoré ste poskytli, sú pravdivé, úplné a zodpovedajú skutočnosti. Nesiete plnú zodpovednosť za to, že nám poskytnete pravdivé, úplné a skutočné osobné údaje v zmysle príslušných právnych predpisov.

4. POUŽÍVANIE NAŠEJ WEBOVEJ LOKALITY

Používaním tejto webovej stránky a zadaním objednávok na nej súhlasíte s nasledovným:

i. Webovú lokalitu budete využívať len na zadávanie otázok a právne platných objednávok.

ii. Nebudete zadávať žiadne falošné ani podvodné objednávky. Ak existuje odôvodnené podozrenie, že bola vykonaná objednávka tohto typu, budeme oprávnení ju zrušiť a informovať príslušné orgány.

iii. Poskytnete nám pravdivú, úplnú a presnú e-mailovú adresu, poštovú adresu či iné kontaktné údaje. Zároveň súhlasíte s tým, že v prípade potreby tieto informácie môžeme použiť, aby sme vás kontaktovali v súvislosti s vašou objednávkou (pozrite si naše zásady ochrany súkromia).

Ak nám neposkytnete všetky informácie, ktoré potrebujeme, objednávku nebudete môcť zadať.

Zadaním objednávky na tejto webovej lokalite vyhlasujete, že máte viac ako 18 rokov, ste právne spôsobilí uzatvárať záväzné zmluvy a plne súhlasíte s podmienkami. Okrem toho vyhlasujete a potvrdzujete, že pred zadaním objednávky sme vás dostatočne informovali o úkonoch potrebných na uzavretie kúpnej zmluvy, a to ich opisom v týchto podmienkach uverejnených na príslušnej podstránke webovej lokality, o tom, že kúpna zmluva nebude uložená v elektronickej verzii, pričom máte právo požiadať o ňu písomnou formou, a že jazyk ponúkaný na uzatvorenie kúpnej zmluvy je slovenský jazyk.

5. DOSTUPNOSŤ SLUŽBY

Služba doručenia tovaru ponúkaného na tejto webovej lokalite je dostupná len na Slovensku.

Ak si chcete objednať produkty z iného členského štátu EÚ mimo územia Slovenskej republiky cez túto webovú lokalitu, môžete tak, samozrejme, urobiť. Takto objednané produkty však môžu byť doručené len do predajne Stradivarius alebo na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky.

6. FORMALIZOVANIE ZMLUVY

Informácie obsiahnuté v týchto podmienkach a detaily uvedené na webovej lokalite neznamenajú ponuku na predaj, ale skôr o ponuku možnosti vstupu do zmluvného vzťahu. Žiadna zmluva medzi nami a vami nevzniká, a to vo vzťahu ku ktorémukoľvek produktu, pokiaľ vašu objednávku výslovne neprijmeme. Ak vaša ponuka nebola prijatá a z vášho účtu už bola stiahnutá príslušná suma, máte právo na preplatenie v plnej výške.

Ak chcete zadať objednávku, je potrebné postupovať podľa nákupného procesu online a kliknúť na „Autorizovať platbu“. Upozorňujeme, že zadaním objednávky máte povinnosť za svoju objednávku zaplatiť. Následne vám bude zaslaný e-mail s potvrdením prijatia vašej objednávky („potvrdenie objednávky“). To neznamená, že objednávka bola nami prijatá. Vaša objednávka je ponuka na zakúpenie jedného či viacerých produktov, ktorú nám predkladáte. Všetky objednávky podliehajú nášmu schváleniu. O našom súhlase vás budeme informovať e-mailom, v ktorom vám potvrdíme, že objednávka bola odoslaná („potvrdenie o dodávke“). Zmluva medzi zmluvnými stranami o kúpe výrobku (ďalej len „zmluva“) je uzatvorená až vtedy, keď vám zašleme potvrdenie o objednávke.

Zhrnutie údajov o objednávke bude pripojené k potvrdeniu o dodávke („elektronické potvrdenie o nákupe“).

7. DOSTUPNOSŤ VÝROBKOV

Všetky objednávky výrobkov závisia od dostupnosti. Okrem toho, ak nastanú problémy v súvislosti s dodaním výrobkov, prípadne na sklade už nebudú ďalšie položky, vyhradzujeme si právo poskytnúť vám informácie o náhradných výrobkoch rovnakej alebo vyššej kvality a hodnoty, ktoré si môžete objednať, alebo vám poskytnúť možnosť odstúpenia od zmluvy (zrušenie objednávky) prostredníctvom e-mailu. Ak si neželáte objednať náhradné výrobky a želáte si od zmluvy odstúpiť alebo objednávku zrušiť, vrátime vám akúkoľvek sumu, ktorú ste zaplatili, a to v lehote 14 dní od doručenia e-mailu. Za predpokladu, že neodstúpite od zmluvy, nezrušíte objednávku alebo neprijmete náhradný výrobok v primeranej časovej lehote, sme oprávnení odstúpiť od zmluvy a vrátiť vám sumu, ktorú ste zaplatili, a to v lehote do 14 dní odo dňa doručenia nášho odstúpenia od zmluvy.

8. ZAMIETNUTIE SPRACOVANIA OBJEDNÁVKY

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odstrániť akýkoľvek výrobok z tejto webovej lokality a odstrániť z nej či upraviť na nej akýkoľvek materiál alebo obsah. Hoci na spracovanie všetkých objednávok vynaložíme vždy maximálne úsilie, môžu sa vyskytnúť mimoriadne okolnosti, v dôsledku ktorých budeme musieť odmietnuť spracovať objednávku po zaslaní potvrdenia objednávky. Vyhradzujeme si právo tak učiniť kedykoľvek.

Za odstránenie akýchkoľvek výrobkov z tejto webovej lokality alebo za odstránenie či úpravu akéhokoľvek materiálu alebo obsahu z tejto webovej lokality, ani za nespracovanie objednávky po zaslaní potvrdenia o objednávke nenesieme zodpovednosť voči vám ani voči žiadnej tretej strane.

9. DORUČENIE

Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenie č. 7 týkajúce sa dostupnosti výrobkov a s výnimkou mimoriadnych prípadov sa budeme snažiť o zaslanie objednávky, ktorú tvoria výrobky uvedené v každom potvrdení o dodávke, a to pred dátumom uvedeným v predmetnom potvrdení o dodávke, prípadne ak nebude stanovený žiadny dátum doručenia, v plánovanom časovom rámci uvedenom pri výbere spôsobu doručenia, a v každom prípade maximálne do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky. Sme oprávnení doručiť objednávku pred uplynutím času na dodanie, ktorý bol dohodnutý v zmluve alebo je stanovený v týchto podmienkach.

Dostupné spôsoby doručenia, príslušné čiastky a iné relevantné informácie sú popísané v Sprievodcovi nakupovaním. Informácia o doručení je vždy uvedená na stránke s informáciami o produkte, v nákupnom košíku, počas nákupného procesu a v potvrdení objednávky. Všetky informácie o vašej objednávke sa poskytnú aj pred ukončením procesu nákupu.

Napriek tomu však môže dôjsť k omeškaniu, napríklad z dôvodu výskytu nepredvídateľných okolností alebo v závislosti od zóny dodania.

Ak z akéhokoľvek dôvodu nebudeme môcť dodržať dátum doručenia, budeme vás o tejto situácii informovať a poskytneme vám možnosť pokračovať v nákupe, pričom sa stanoví nový dátum doručenia, prípadne sa objednávka zruší a uhradená suma sa do 14 dní od zrušenia vráti v plnom rozsahu. Nezabúdajte, že doručenia domov nevykonávame v sobotu, nedeľu a počas štátnych sviatkov.

Na účely týchto podmienok sa „doručenie“ chápe ako uskutočnené alebo objednávka ako „doručená“ hneď, ako ste vy alebo tretia strana, ktorú ste určili, nadobudli fyzickú držbu tovaru, čo sa potvrdí podpisom potvrdenia o prevzatí objednávky na adrese doručenia, ktorú ste uviedli. Upozorňujeme, že tretia osoba, ktorej ste dali povolenie prevziať objednávku, nám musí predložiť kópiu potvrdenia o dodávke.

Máte právo odmietnuť objednávku s chybami alebo potvrdiť prevzatie objednávky s chybami a následne postupovať podľa našich zásad vybavovania reklamácií, ktoré tvoria súčasť týchto podmienok. V prípade odmietnutia prevzatia chybnej objednávky budeme všetky výdavky spojené s vrátením objednávky znášať my.

10. NESCHOPNOSŤ DORUČIŤ OBJEDNANÝ TOVAR

Ak nebudeme môcť vašu objednávku doručiť, pokúsime sa nájsť bezpečné miesto, kde by sme ju mohli nechať. Ak takéto bezpečné miesto nebudeme môcť nájsť, vaša objednávka sa vráti do nášho skladu.

Zároveň dostanete správu s vysvetlením, kde sa vaša objednávka nachádza a aké kroky sú potrebné na to, aby bola opätovne doručená. Ak sa nebudete v dohodnutom termíne nachádzať na mieste doručenia, prosíme vás, aby ste nás kontaktovali a dohodli doručenie v iný deň.

Ak po 30 dňoch od dátumu, keď bude vaša objednávka k dispozícii na doručenie, objednávku nebude možné doručiť z dôvodov, ktoré nemožno pripísať nám, budeme predpokladať, že chcete zrušiť zmluvu, a táto bude ukončená. V dôsledku ukončenia zmluvy vám vrátime všetky od vás prijaté platby, vrátane poplatkov za doručenie (s výnimkou akýchkoľvek ďalších poplatkov vyplývajúcich z vášho výberu akéhokoľvek spôsobu doručenia iného ako najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý ponúkame), a to bez akéhokoľvek zbytočného odkladu, a v každom prípade do 14 dní odo dňa, keď bola táto zmluva ukončená.

Nezabúdajte, že doprava súvisiaca s ukončením zmluvy z dôvodov, ktoré nemožno pripísať našej strane, môže mať za následok vznik dodatočných nákladov, ktoré sme oprávnení na vás previesť v plnom rozsahu.

11. PRENOS RIZIKA A VLASTNÍCTVA VÝROBKOV

Za výrobky budete niesť zodpovednosť od okamihu doručenia, ako sa uvádza v ustanovení č. 9 vyššie, prípadne, ak sa prevzatie objednávky neuskutoční načas, prenos rizika v súvislosti s objednávkou je účinný od okamihu, keď vám umožníme disponovať objednávkou a vy alebo tretia strana, ktorú ste oprávnili, si ju nepreberiete.

Vlastníctvo výrobkov nadobudnete, keď získame plnú úhradu všetkých splatných súm vrátane poplatkov za doručenie, alebo v okamihu doručenia (podľa ustanovenia č. 9 vyššie), ak sa toto malo uskutočniť neskôr.

12. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

12.1 Všeobecné informácie

Cena výrobkov bude tá, ktorá sa uvádza na našej webovej lokalite, s výnimkou prípadu zjavnej chyby. Napriek tomu, že vynakladáme všetko úsilie, aby sa zaistila správnosť cien uvedených na webovej lokalite, môže dôjsť k chybe. Ak zistíme chybu v cene akéhokoľvek výrobku, ktorý ste si objednali, bezodkladne vás budeme informovať a poskytneme vám možnosť potvrdenia vašej objednávky v správnej cene, alebo jej zrušenia prostredníctvom e-mailu alebo písomne. Ak sa nám nepodarí vás kontaktovať, objednávka sa bude považovať za zrušenú a zaplatená suma vám bude celá vrátená v lehote do 14 dní od zrušenia.

Nie sme povinní vám poskytnúť akýkoľvek výrobok za nesprávnu nižšiu cenu (aj v prípade, že sme už zaslali potvrdenie o dodávke), ak je chyba v cene zjavná a nepochybná a mohli ste ju opodstatnene rozpoznať ako nesprávnu cenu.

Ceny na webovej lokalite sú vrátane DPH, ale bez poplatkov za doručenie a poštovné, ktoré sa pripočítavajú k celkovej cene, ako je uvedené v našom sprievodcovi nakupovaním (pozri sekciu Poplatky za doručenie).

Ceny sa môžu kedykoľvek zmeniť. S výnimkou vyššie uvedených prípadov však zmeny nebudú mať vplyv na objednávky, v prípade ktorých sme zaslali potvrdenie o objednávke.

Keď ste si vybrali všetky položky, ktoré chcete zakúpiť, budú pridané do nákupného košíka. Ďalším krokom bude spracovanie objednávky a uskutočnenie platby. Na tento účel musíte postupovať podľa krokov procesu nákupu, pričom v každom kroku uvediete alebo overíte požadované informácie. Počas procesu nákupu, avšak pred platbou, si môžete navyše upraviť údaje o svojej objednávke. Podrobný opis procesu nákupu je uvedený v sprievodcovi nakupovaním. Ak ste registrovaným používateľom, záznam o všetkých objednávkach, ktoré ste zadali, bude tiež k dispozícii v časti „Môj účet“.

Ako spôsob platby môžete použiť tieto karty: Visa, MasterCard, American Express, Visa Electron a PayPal.

Údaje na vašej platobnej karte budú šifrované s cieľom minimalizovať riziko neoprávneného prístupu k údajom. Po prijatí vašej objednávky budeme žiadať o predbežnú autorizáciu na vašej karte, aby sme sa uistili, že na dokončenie transakcie je na karte dostatok finančných prostriedkov. Zúčtovanie na vašej karte prebehne v okamihu, kedy vaša objednávka opustí náš sklad.

Ak je váš spôsob platby PayPal, zúčtovanie bude vykonané, keď potvrdíme vašu objednávku.

Kliknutím na „Autorizovať platbu“ beriete na vedomie, že zadaním objednávky vám vzniká povinnosť za ňu zaplatiť a že platobná karta je vaša.

Platobné karty podliehajú overeniu a autorizácii bankou, ktorá kartu vydala. V prípade, že subjekt platbu neautorizuje, nebudeme niesť zodpovednosť za akékoľvek omeškanie alebo nedoručenie a nebudeme s vami môcť uzatvoriť žiadnu zmluvu.

Nárok na zmenu už vybraného spôsobu platby máte len na základe našej vzájomnej dohody.

Inditex Slovakia s.r.o. poverila spoločnosť Fashion Retail, S.A. so sídlom na Avda de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruña (Španielsko), zapísanú v obchodnom registri A Coruña, zv. 3425, str. 49, C-47731, s prvým záznamom a s daňovým identifikačným číslom A-70301981 spracovaním všetkých platieb uskutočnených prostredníctvom tejto webovej stránky a vykonávaním vrátenia peňazí.

12.2 Uskutočňovanie objednávok prostredníctvom elektronických zariadení

Ak chcete uskutočniť objednávku prostredníctvom nášho elektronického zariadenia v predajni, postupujte podľa krokov, ktoré sa zobrazia na zariadení počas nákupného procesu. V priebehu tohto procesu môžete zmeniť všetky podrobnosti o vašej objednávke, napríklad pred jej ukončením si môžete vybrať spôsob platby. Upozorňujeme, že stlačením tlačidla „Autorizovať platbu“ súhlasíte s platbou za objednávku.

13. NÁKUP TOVARU AKO HOSŤ

Na webovej lokalite je k dispozícii aj funkcia vykonania nákupu tovaru ako hosť. Pri tomto type nákupu sa budú od vás požadovať len také údaje, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie vašej objednávky. Po dokončení procesu nákupu vám bude ponúknutá možnosť zaregistrovať sa ako používateľ alebo pokračovať ako nezaregistrovaný používateľ.

14. RÝCHLA PLATBA

Možnosť rýchlej platby (ďalej ako „Rýchla platba“) vám urobí nákupy na tejto webstránke jednoduchšími, pretože nebudete musieť zakaždým znovu zadávať adresu doručenia, fakturácie, či platobné informácie. Rýchla platba je dostupná v sekcii „Nákupný košík“.

Pre použitie Rýchlej platby budete musieť uložiť informácie o svojej karte. Môžete tak urobiť pri platbe akoukoľvek kartou akceptovanou touto stránkou, a to kliknutím na možnosť „Uložiť informácie o mojej karte“. Týmto sa uložia nasledujúce informácie o karte: číslo karty, meno držiteľa karty v presnej podobe, v akej je na karte uvedené, a dátum platnosti karty.

Pre uloženie informácií o karte a použitie Rýchlej platby musíte prijať príslušné Zásady ochrany súkromia.

Súhlasom s použitím Rýchlej platby dávate povolenie, aby nákupy vykonané prostredníctvom tohto nástroja boli zaplatené z príslušnej platobnej karty prepojenej s nástrojom. V každom prípade by sa malo používanie karty riadiť písomnými podmienkami dohodnutými medzi vami a vydavateľom karty.

Informácie o karte v expresnej pokladni môžete uložiť pre ľubovoľný počet kariet. Na to je potrebné uskutočniť aspoň jednu platbu každou z týchto kariet. Ak si želáte uložiť informácie o viac než jednej karte, karta, ktorej informácie ste uložili naposledy, bude považovaná za „Obľúbenú kartu“ a bude prednastavená pre hradenie platieb v rámci Rýchlej platby. Obľúbenú kartu však môžete zmeniť v sekcii „Môj účet“ na tejto stránke.

Pre použitie Rýchlej platby musíte len kliknúť na tlačidlo „Rýchla platba“, ktoré sa zobrazuje v Nákupnom košíku. Následne sa zobrazia doručovacie, fakturačné a platobné údaje pre váš nákup. Informácie na tejto obrazovke nemôžu byť upravované, preto v prípade nesprávnych informácií nákup neukončujte. Pre nákup s inými údajmi službu Rýchla platba nepoužívajte.

Obľúbenú kartu prepojenú s Rýchlou platbou môžete zmeniť v sekcii „Môj účet“ na tejto stránke.

Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na nákupy neregistrovaných užívateľov.

15. DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

V súlade s platnými pravidlami a predpismi všetky nákupy vykonané prostredníctvom tejto webovej lokality podliehajú dani z pridanej hodnoty (DPH).


V tomto ohľade a v súlade s kapitolou I hlavy V smernice 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa za miesto dodania považuje miesto v členskom štáte, v ktorom sa položky majú doručiť, a príslušná DPH bude zodpovedať platnej sadzbe v každom členskom štáte, do ktorého sa majú položky dodať na základe zadaných objednávok.

V súlade s platnými pravidlami a predpismi každej jurisdikcie bude DPH primerane účtovaná našou spoločnosťou, pokiaľ je tovar dodaný zákazníkovi, ktorý je (alebo sa to od neho vyžaduje) zdaniteľnou osobou na účely DPH.

16. ZÁSADY VÝMENY/VRÁTENIA TOVARU

16.1 Zákonné právo na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Ak uzatvárate zmluvu ako zákazník (v súlade s článkom 2, písm. b) zákona č. 250/2007 zbierky o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov), máte právo od zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní bez uvedenia dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy vyprší po 14 dňoch odo dňa, kedy vy alebo tretia strana iná ako prepravca a vami označená nadobudne fyzické vlastníctvo tovaru, alebo v prípade viacerých produktov v rámci objednávky a odoslaných oddelene, po 14 dňoch odo dňa, kedy vy alebo tretia strana iná než prepravca a vami označená nadobudne fyzické vlastníctvo posledného produktu z danej objednávky.

Ak si chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, môžete to spoločnosti Stradivarius, na adrese Inditex Slovakia, s. r. o. , vykonávajúca obchodnú činnosť ako Stradivarius, Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, oznámiť prostredníctvom e-mailu na contact@stradivarius.com alebo písomne prostredníctvom kontaktného formulára, a to uvedením svojho rozhodnutia odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným prehlásením. Môžete využiť vzorový dokument na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený v prílohe, ale nie je to povinné. Ak ste akýkoľvek tovar zakúpili ako hosť, môžete svoje právo na odstúpenie uplatniť prostredníctvom odkazu uvedeného v potvrdení objednávky.

Na splnenie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí poslať nám informáciu o vašom zámere o odstúpení od zmluvy pred vypršaním lehoty na odstúpenie alebo najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.

Účinky odstúpenia od zmluvy

Ak sa rozhodnete odstúpiť od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane poplatkov za doručenie a poštovné na pôvodné miesto doručenia (okrem akýchkoľvek dodatočných poplatkov vyplývajúcich z vášho výberu akéhokoľvek spôsobu doručenia iného ako najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý ponúkame), a to bezodkladne a pri akomkoľvek výmennom kurze, do 14 dní odo dňa ukončenia tejto zmluvy. Refundáciu zrealizujeme rovnakým spôsobom platby, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa vzájomne nedohodneme inak. V každom prípade vám touto refundáciou nevzniknú žiadne poplatky. Bez ohľadu na vyššie uvedené môžeme refundáciu zadržať, až kým nedostaneme tovar späť, alebo kým neposkytnete dôkaz o tom, že ste tovar zaslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Musíte tovar poslať naspäť, doručiť ho alebo odovzdať v ktorejkoľvek predajni Stradivarius na Slovensku, a to bez zbytočného odkladu, v každom prípade však nie neskôr ako 14 dní odo dňa, kedy nám oznámite svoje odstúpenie od zmluvy. Ako dodržanie termínu sa počíta, ak zašlete tovar späť do 14 dní.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, ako je potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

16.2 Zmluvné právo na odstúpenie od zmluvy

Okrem zákonného práva spotrebiteľov na odstúpenie od zmluvy uvedeného v článku 16.1 vyššie vám poskytujeme lehotu 30 dní odo dňa zaslania výrobkov na ich vrátenie (okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 16.3 nižšie, pri ktorých je právo na zrušenie vylúčené).

V prípade, že vrátite tovar v rámci lehoty zaručenej právom na odstúpenie po tom, čo uplynie zákonná lehota, bude vám vrátená iba suma zaplatená za tieto produkty. Poplatky za doručenie a poštovné poplatky nebudú vrátené.

Svoje zmluvné právo na odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť v súlade s ustanovením vyššie uvedeného článku 16.1. Ak nás však budete informovať o svojom zámere odstúpiť od zmluvy po uplynutí zákonného obdobia na odstúpenie, v každom prípade nám musí byť tovar doručený do 30 dní od potvrdenia o dodávke.

16.3 Všeobecné ustanovenia

Máte právo odstúpiť od zmluvy skôr, než začne ubiehať lehota pre odstúpenie.

Na odstúpenie od zmluvy nemáte nárok, ak ide o doručenie ktoréhokoľvek z nasledovných produktov:

i. Personalizovaný tovar (tovar vyrobený podľa špeciálnych požiadaviek zákazníka, produkty šité na mieru alebo produkty určené pre konkrétneho zákazníka)

ii. Hudobné CD/DVD nosiče bez ich pôvodného obalu.

iii. Zapečatený tovar, ktorý nie je možné vrátiť z hygienických

dôvodov, a ktorý bol po doručení otvorený.

Vaše právo odstúpiť od zmluvy sa vzťahuje výlučne na výrobky, ktoré sa vrátia v tom istom stave, v akom ste ich dostali. Refundácia sa neuskutoční, ak sa výrobok po otvorení už použil inak, než je potrebné pre zistenie povahy, vlastností a fungovania produktu, a tiež v prípade výrobkov, ktoré nie sú v tom istom stave ako pri ich doručení, alebo boli poškodené. Preto je potrebné s výrobkami, ktoré máte vo vlastníctve, narábať opatrne.

Ak je to možné, produkty vráťte v pôvodnom balení. V každom prípade musíte vrátiť / poslať produkt spolu s elektronickou účtenkou, ktorá bola priložená k potvrdeniu o doručení a ktorá je tiež uložená vo vašom účte na našej webovej stránke a v mobilnej aplikácii Stradivarius.

Po zrušení sa musia príslušné výrobky vrátiť nasledovne:

(i) Vrátenie tovaru v ktorejkoľvek predajni Stradivarius:

Môžete vrátiť akýkoľvek produkt v akejkoľvek predajni Stradivarius na Slovensku, ktorá má oddelenie, do ktorého vrátený tovar patrí. V takomto prípade by ste sa mali dostaviť do predajne a predložiť tovar spolu s elektronickou účtenkou, ktorá bola pripojená k potvrdeniu o doručení a ktorá je tiež uložená vo vašom účte na našej stránke a v mobilnej aplikácii Stradivarius. Elektronickú účtenku môžete predložiť buď jej zobrazením v digitálnej forme na mobilnom telefóne alebo tak, že ju so sebou do predajne prinesiete vytlačenú v papierovej forme.

Pri uvedenej možnosti (i) vám nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

Produkt môžete vrátiť priamo na nasledovnú adresu: …. Žiadame vás, aby ste tovar vrátili v termíne, a to spoločne s vytlačenou elektronickou účtenkou, ktorá bola pripojená k potvrdeniu o doručení a ktorá je tiež uložená vo vašom účte na našej stránke a v mobilnej aplikácii Stradivarius. Náklady vzniknuté pri vrátení výrobku uhrádzate vy.

Po kontrole tovaru vám oznámime, či máte nárok na vrátenie zaplatenej sumy. Poplatky za doručenie a poštovné budú refundované v tom prípade, že sa právo odstúpenia od zmluvy uplatní v zákonnej lehote a že sa vráti všetok príslušný tovar. Vrátenie zaplatenej sumy uskutoční čo najskôr a v každom prípade do 14 dní od dátumu, kedy ste nám oznámili váš úmysel o odstúpení od zmluvy.

Bez ohľadu na vyššie uvedené môžeme refundáciu zadržať, až kým nedostaneme tovar späť, alebo kým neposkytnete dôkaz o tom, že ste tovar zaslali späť, podľa toho, čo nastane skôr. Náhrada bude vždy vyplatená rovnakým spôsobom platby, akým ste platili za svoj nákup.

Vyššie uvedené náklady a riziká spojené s vrátením produktov preberáte na seba.

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky na čísle 0800134262.

16.4 Právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie objednávok zo zahraničia

Radi by sme vás informovali, že za žiadnych okolností (s výnimkou prípadov zákonnej záruky, na ktorú sa toto ustanovenie nevzťahuje) nie sme povinní vrátiť poštovné na miesta iné, ako je pôvodná adresa doručenia, alebo náklady na vrátenie z miest mimo Slovenska.

17. Zásady vybavovania reklamácií

Za chyby, ktoré má objednávka v čase, keď sme ju prevzali, nesieme zodpovednosť my. V prípade použitej objednávky nenesieme zodpovednosť za chyby, ktoré vznikli v dôsledku používania alebo opotrebovania. V prípade objednávky predanej za nižšiu cenu nenesieme zodpovednosť za chybu, keďže bola dohodnutá nižšia cena.

Ak bola vaša reklamácia podaná načas, postup a naše práva v súlade s článkom 622 a 623 Občianskeho zákonníka sú nasledovné:

Ak je chybu možné odstrániť, máte právo na bezplatné, včasné a náležité odstránenie chyby. Chybu musíme odstrániť bez zbytočného odkladu.

Namiesto odstránenia chyby môžete požadovať výmenu objednávky; ak sa chyba týka len súčasti objednávky, môžete požadovať výmenu danej súčiastky v prípade, že nám nevzniknú žiadne neúmerné náklady v porovnaní s cenou objednávky alebo významom objednávky.

Namiesto odstránenia chyby môžeme chybnú objednávku vždy vymeniť za bezchybnú v prípade, že vám to nespôsobí vážne problémy.

Ak chybu nie je možné odstrániť a bráni náležitému používaniu objednávky ako bezchybnej, máte právo na výmenu objednávky, alebo na odstúpenie od zmluvy. Tie isté práva máte aj v prípade, že chyby možno opraviť, avšak nemôžete objednaný tovar náležite používať v dôsledku výskytu chyby po oprave alebo v dôsledku väčšieho počtu chýb.

V prípade neodstrániteľných chýb máte nárok na primeranú zľavu z ceny objednávky.

O vašich právach vyplývajúcich z článkov 622 a 623 Občianskeho zákonníka uvedených vyššie sme vás informovali umiestnením týchto podmienok na príslušnej podstránke webovej lokality, vzhľadom na čo ste mali možnosť sa s nimi oboznámiť pred zaslaním objednávky.

Za chyby objednávky sme zodpovední v zmysle slovenských právnych predpisov a vašou povinnosťou je podanie reklamácie.

Na reklamačné konanie zahrnuté v týchto podmienkach sa vzťahujú platné zásady vybavovania reklamácií. Boli ste riadne oboznámení so zásadami vybavovania reklamácií, s podmienkami a spôsobom podania reklamácie objednávky v súlade s článkom 18 oddielu 1 zákona číslo 250/2007 zbierky o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov pred uzavretím zmluvy, a to vďaka umiestneniu týchto podmienok na príslušnú podstránku webovej lokality. Mali ste tiež možnosť oboznámiť sa s nimi pred zadaním objednávky.

Zásady vybavovania reklamácií sa vzťahujú výhradne na objednaný tovar, ktorý ste si zakúpili prostredníctvom tejto webovej lokality.

Ak má objednávka chybu, reklamáciu môžete podať na oddelení reklamácií v ktorejkoľvek kamennej predajni Stradivarius na Slovensku alebo jej odoslaním na adresu uvedenú v bode 16.3 spolu s oznámením o reklamácii, napríklad tým, ktoré sa nachádza na našej webovej lokalite. Odporúčame, aby ste objednávku poistili. Oznámenie o reklamácii musí obsahovať opis defektu a vyhlásenie o tom, ktoré z práv uvedených v článkoch 622 a 623 Občianskeho zákonníka a vyššie uplatňujete.

Reklamačné konanie sa začína v deň, kedy nám bude doručené oznámenie o reklamácii a chybná objednávka.

Prostredníctvom e-mailu alebo písomne vám poskytneme potvrdenie o reklamácii, vrátane dátumu reklamácie, typu objednávky, chýb objednávky, ktoré sú predmetom reklamácie, času a miesta nákupu objednávky a opäť vám poskytneme informácie o vašich právach vyplývajúcich z vyššie uvedených článkov 622 a 623 Občianskeho zákonníka, ktoré sa nachádzajú v týchto podmienkach. V prípade, že nám zašlete oznámenie o reklamácii e-mailom, potvrdenie o reklamácii sme povinní vám poskytnúť okamžite. Ak okamžité doručenie potvrdenia nebude možné, doručíme vám ho bez zbytočného odkladu, minimálne spolu s dokladom o výsledku reklamácie.

Máte právo rozhodnúť sa, ktoré práva podľa vyššie uvedených článkov 622 a 623 Občianskeho zákonníka si uplatníte, a zároveň nám bez zbytočného odkladu doručiť informácie o svojom rozhodnutí. Na základe vášho rozhodnutia sme povinní bezodkladne určiť spôsob vyriešenia reklamácie v súlade s článkom 2, písm. m) zákona č. 250/2007 zbierky o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. V komplikovanejších prípadoch máme túto povinnosť v lehote do 3 dní od začatia reklamačného procesu, v odôvodnených prípadoch až 30 dní od začiatku reklamačného procesu. Po stanovení spôsobu vybavenia reklamácie danú reklamáciu spracujeme ihneď, v odôvodnených prípadoch sme oprávnení reklamáciu spracovať neskôr. Bez ohľadu na vyššie uvedené nesmie vybavenie reklamácie trvať viac ako 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Po uplynutí lehoty potrebnej na vyriešenie reklamácie máte právo odstúpiť od zmluvy alebo vymeniť objednaný tovar za nový.

Ak reklamáciu podáte v lehote do 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy, máme právo vyriešiť reklamáciu zamietnutím, iba na základe vyhlásenia znalca alebo autorizovanej osoby určenej zákonom. Bez ohľadu na výsledok posúdenia odborníkom všetky výdavky hradíme my. Sme povinní vydať kópiu znaleckého posudku v lehote do 14 dní odo dňa vyriešenia reklamácie.

Ak svoju reklamáciu uplatníte po uplynutí lehoty 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy a my ju zamietneme, máme povinnosť v doklade o výsledku reklamácie určiť osobu, ktorej ste oprávnení zaslať objednaný tovar na účely posúdenia odborníkom. Bez ohľadu na výsledok posúdenia odborníkom všetky výdavky hradíme my. Ak sa podľa posúdenia odborníkom preukáže naša zodpovednosť za chybu objednávky, máte nárok opäť uplatniť reklamáciu. V priebehu posúdenia odborníkom neplynie záručná lehota. Sme povinní uhradiť vám všetky náklady súvisiace so znaleckým posúdením v lehote do 14 dní odo dňa opakovaného uplatnenia reklamácie. Opakovane podanú reklamáciu nie je možné opätovne zamietnuť.

Nenesieme zodpovednosť za chyby objednávky, ktoré ste spôsobili vy, alebo ak sme vás výslovne upozornili, že objednávka má chyby, alebo že by ste mali vedieť o chybách objednávky pri zohľadnení okolností zmluvy. Okrem toho nenesieme zodpovednosť za chyby v prípade zjavnej chyby objednávky, ktorú ste mohli zistiť pri preskúmaní objednávky po doručení a ktorú ste nám neoznámili v zmysle zásad vybavovania reklamácií, alebo ak nepodáte reklamáciu až do uplynutia záručnej lehoty, alebo ak chybu spôsobilo mechanické poškodenie z vašej strany alebo poškodenie treťou stranou.

Sme povinní vyriešiť reklamáciu a uzavrieť reklamačný proces jedným z nasledujúcich postupov:

(i) Odovzdanie opraveného objednaného tovaru;

(ii) Výmena objednaného tovaru;

(iii) Vrátenie kúpnej ceny;

(iv) Vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku;

(v) Písomnou žiadosťou o prevzatie plnenia;

(vi) Odôvodnené zamietnutie reklamácie.

Máme povinnosť poskytnúť vám písomné dôkazy o vyriešení reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa podania reklamácie. O výsledku vybavenia reklamácie vás budeme bezodkladne po ukončení reklamačného konania informovať e-mailom alebo telefonicky.

Záručná lehota je 24 mesiacov odo dňa doručenia objednávky, pokiaľ pre konkrétne prípady nie je stanovené inak.

Záručná lehota sa predlžuje o obdobie, počas ktorého ste objednaný tovar nepoužívali z dôvodu záručnej opravy objednaného tovaru.

V prípade výmeny objednávky vám poskytneme doklad uvedený s informáciou o výmene objednávky, pričom ďalšie prípadné reklamácie sa podávajú na základe zmluvy a tohto dokladu. V prípade výmeny objednávky začína plynúť nová záručná lehota pre novú objednávku.

Výsledok vybavenia reklamácie sa týka výlučne chýb uvedených v oznámení o reklamácii a v potvrdení.

Upozorňujeme, že reklamačné konanie sa uplatňuje len v prípade, že konáte ako spotrebiteľ.

Sme povinní predložiť vám záručný list v prípade, že oň požiadate, alebo ak sa požaduje jeho vydanie z dôvodu povahy objednávky. Záručný list musí obsahovať identifikáciu predajcu, obsah, rozsah uplatnenia a podmienky záruky.

18. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Uznávate a súhlasíte s tým, že všetky autorské práva, registrované ochranné známky a iné práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa na všetky materiály alebo obsahy poskytnuté ako súčasť webovej lokality patria vždy nám alebo osobám, ktoré nám udelia licenciu na ich používanie. Uvedený materiál môžete používať len v rozsahu, v akom to my alebo vydavatelia licencií výslovne povolíme. To vám nebráni používať túto webovú lokalitu v rozsahu potrebnom na skopírovanie informácií o vašej objednávke alebo kontaktných údajov, v súlade s jej účelom a dobrými mravmi.

19. VÍRUSY, PIRÁTSTVO A INÉ POČÍTAČOVÉ ÚTOKY

Túto webovú lokalitu nesmiete používať nevhodne, a to úmyselným zavedením vírusov, trójskych koní, červov, logických bômb alebo akéhokoľvek iného softvéru alebo technologicky poškodzujúceho, prípadne škodlivého materiálu. Nesmiete sa pokúšať vykonať neoprávnený prístup na túto webovú lokalitu, server, na ktorom je hosťovaná táto lokalita, alebo akýkoľvek server, počítač alebo databázu, ktoré súvisia s našou webovou lokalitou. Zaväzujete sa, že nevykonáte útok na túto webovú lokalitu prostredníctvom akéhokoľvek útoku odmietnutia služby alebo distribuovaného odmietnutia služby. Nemáte právo používať túto webovú lokalitu na zasielanie spamových alebo reťazových správ a na vytváranie falošných správ s cieľom sfalšovať totožnosť iných spotrebiteľov.

Nedodržanie ustanovení tohto článku sa považuje za priestupok, ako je definované v súlade s platnými predpismi. Každé nedodržanie tohto predpisu nahlásime príslušným úradom a budeme s nimi spolupracovať s cieľom zistenia totožnosti útočníka. Takisto, v prípade nedodržania ustanovení tohto článku, bude povolenie používať túto webovú lokalitu okamžite pozastavené. Nenesieme zodpovednosť za žiadne priame alebo nepriame poškodenie alebo ujmu alebo ušlý zisk, ktoré vyplývajú z útoku typu odmietnutie služby, vírusu alebo akéhokoľvek iného softvéru alebo technologicky poškodzujúceho alebo škodlivého materiálu, ktoré môžu poškodiť váš počítač, zariadenie informačnej techniky, údaje alebo materiály v dôsledku používania tejto webovej lokality alebo stiahnutia obsahu z tejto lokality alebo z lokalít, na ktoré vás táto webová lokalita presmeruje.

20. PREPOJENIA Z NAŠEJ WEBOVEJ LOKALITY

Ak naša webová stránka obsahuje prepojenia na iné stránky a materiály tretích strán, tieto prepojenia sú poskytované len na informačné účely a nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom týchto webových stránok alebo materiálov. Rovnako nezodpovedáme za poškodenie alebo ujmu, ktorá vznikla ich používaním.

21. PÍSOMNÁ KOMUNIKÁCIA

Platné predpisy vyžadujú, aby niektoré informácie alebo oznámenia, ktoré vám posielame, mali písomnú formu. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že väčšina komunikácie s nami bude prebiehať elektronicky. Budeme vás kontaktovať e-mailom alebo vám poskytneme informácie uverejňovaním upozornení na tejto webovej lokalite. Pre účely zmluvy súhlasíte s používaním týchto elektronických spôsobov komunikácie a akceptujete, že všetky zmluvy, upozornenia, faktúry, informácie a iná komunikácia, ktorú odosielame elektronicky, sú v súlade s právnymi požiadavkami jej poskytovania písomnou formou. Táto podmienka nebude mať vplyv na vaše zákonné práva.

22. OZNÁMENIA

Oznámenia, ktoré nám pošlete, musia byť, ak je to možné, poslané prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Podľa ustanovení uvedených v článku 21 vyššie, a pokiaľ nie je uvedené inak, oznámenia vám môžeme zasielať buď e-mailom alebo na poštovú adresu, ktorú ste nám poskytli pri vytvorení objednávky.

Rozumie sa, že oznámenia sa budú prijímať a bude sa na ne reagovať ihneď po ich uverejnení na našej webovej lokalite, a to 24 hodín po ich zaslaní e-mailom, alebo tri dni po dátume poštovej pečiatky na akomkoľvek liste. Ako dôkaz o tom, že oznámenie bolo zaslané, postačí v prípade listu preukázať, že bolo správne adresované, že bolo zaplatené správne poštovné, a že bolo náležite doručené na poštu alebo do poštovej schránky; v prípade e-mailu, že bola odoslaná notifikácia na e-mailovú adresu uvedenú adresátom.

23. PREVOD PRÁV A POVINNOSTÍ

Zmluva je záväzná pre obe strany, ako aj pre našich príslušných nástupcov, nadobúdateľov a dedičov.

Zmluvu alebo akékoľvek práva alebo povinnosti z nej vyplývajúce nesmiete bez predchádzajúceho získania nášho písomného súhlasu preniesť, postúpiť, uložiť ich vykonanie alebo žiadnym iným spôsobom previesť.

Zmluvu alebo akékoľvek práva alebo povinnosti z nej vyplývajúce môžeme prenášať, postupovať, uložiť ich vykonanie alebo akýmkoľvek iným spôsobom prevádzať my, a to kedykoľvek v priebehu trvania zmluvy. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, uvedené prenosy, postúpenia, uloženia či iné presuny neovplyvnia práva, ktoré máte ako spotrebiteľ uznané zákonom, ani nezrušia, nezmenšia či inak neobmedzia výslovné a tiché záruky, ktoré od nás máte, a nemôžu znížiť návratnosť pohľadávky, ktorú máte.
24. UDALOSTI MIMO NAŠEJ KONTROLY

Nebudeme znášať zodpovednosť za žiadne neplnenie alebo omeškanie súvisiace s akýmikoľvek povinnosťami, ktoré na seba preberáme v zmysle zmluvy, ak budú spôsobené udalosťami, ktoré sú nad rámec našej primeranej kontroly (ďalej len „vyššia moc“).

Na vyššiu moc sa vzťahuje akýkoľvek čin, udalosť, nevykonanie, zanedbanie alebo nehoda, ktoré sú nad rámec našej primeranej kontroly, vrátane napríklad týchto skutočností:

i. Štrajk, výluka či iné formy protestu.

ii. Občiansky nepokoj, vzbura, invázia, teroristický útok alebo teroristická hrozba, vojna (vyhlásená alebo nevyhlásená) alebo hrozba vojny či príprava na vojnu.

iii. Požiar, explózia, búrka, povodeň, zemetrasenie, zosuv pôdy, epidémia či iná prírodná katastrofa.

iv. Nemožnosť používať vlaky, lode, lietadlá, motorizovanú dopravu alebo iné prostriedky verejnej alebo súkromnej dopravy.

v. Nemožnosť použiť verejné či súkromné telekomunikačné systémy.

vi. Akty, dekréty, legislatíva, nariadenia alebo obmedzenia ktorejkoľvek vládnej alebo verejnej autority.

vii. Štrajk, zlyhanie alebo nehoda v námornej alebo riečnej doprave, poštovej preprave alebo akomkoľvek inom type dopravy.

Rozumie sa, že naše povinnosti vyplývajúce zo zmlúv sú počas obdobia, v ktorom vyššia moc zostáva v účinnosti, pozastavené a bude nám poskytnuté predĺženie obdobia, v ktorom sa majú tieto povinnosti splniť, o rovnaký čas, ako bolo trvanie situácie v rámci vyššej moci. Poskytneme všetky primerané zdroje na ukončenie situácie týkajúcej sa vyššej moci alebo na nájdenie riešenia, ktoré nám umožní splniť naše povinnosti na základe zmluvy napriek situácii vyššej moci.

25. ZRIEKNUTIE SA PRÁV

Absencia požiadavky z našej strany týkajúcej sa prísneho dodržiavania všetkých povinností, ktoré ste prebrali na základe zmluvy alebo týchto podmienok, z vašej strany, alebo nevykonanie práv alebo opatrení z našej strany, ktoré nám prislúchajú na základe tejto zmluvy alebo podmienok, nepredstavuje zrieknutie sa alebo obmedzenie uvedených práv alebo opatrení, ani vás neoslobodzuje od plnenia uvedených povinností.

Zrieknutie sa konkrétneho práva alebo opatrenia z našej strany nepredstavuje zrieknutie sa iných práv alebo opatrení vyplývajúcich zo zmluvy alebo podmienok.

Naše zrieknutie sa akejkoľvek z týchto podmienok alebo práv alebo opatrení vyplývajúcich zo zmluvy nenadobudne účinnosť, pokiaľ sa výslovne neuvedie, že ide o zrieknutie sa práv, a nebude formalizované a neoznámi sa vám v súlade s ustanoveniami vyššie uvedenej časti Oznámenia.

26. ČIASTOČNÉ ZRUŠENIE

Ak sa akákoľvek z týchto podmienok alebo akékoľvek ustanovenie zmluvy vyhlásia za neplatné na základe záväzného rozhodnutia príslušného úradu, zostávajúce obchodné podmienky zostávajú účinné bez toho, aby boli dotknuté uvedeným vyhlásením o neplatnosti.


27. ZMLUVA V CELOM ROZSAHU

Tieto podmienky a akýkoľvek dokument uvedený v týchto podmienkach tvoria zmluvu v celom rozsahu medzi zmluvnými stranami, pokiaľ ide o účel tejto zmluvy, a nahrádza sa nimi akýkoľvek predchádzajúci dohovor, dohoda alebo prísľub vykonané medzi zmluvnými stranami ústne alebo písomne.

Strany uznávajú, že sa dohodli uzavrieť zmluvu bez závislosti na akomkoľvek vyhlásení alebo sľube druhej strany, alebo ktorá mohla byť vydedukovaná z akéhokoľvek vyhlásenia alebo dokumentu v rokovaní, do ktorého vstúpili obe strany pred uvedenou zmluvou, s výnimkou tých, ktoré sú výslovne uvedené v týchto podmienkach.

Žiadna zo zmluvných strán nevykoná žiadne opatrenie v súvislosti s akýmkoľvek nepravdivým vyhlásením vykonaným druhou zmluvnou stranou, ústne alebo písomne, pred dátumom zmluvy (pokiaľ nebolo uvedené nepravdivé vyhlásenie vykonané podvodne). Druhá zmluvná strana môže vykonať jediné opatrenie, a to také, ktorého dôvodom bude porušenie zmluvy v súlade s ustanoveniami v týchto podmienkach.

28. NAŠE PRÁVO UPRAVIŤ TIETO PODMIENKY

Máme právo tieto podmienky kedykoľvek skontrolovať a upraviť. Akákoľvek úprava podmienok nesmie porušiť alebo obmedziť vaše právo vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré bolo vykonané pred nadobudnutím účinnosti týchto úprav. Úpravy nadobudnú účinnosť v deň ich uverejnenia na webovej lokalite. Ak nesúhlasíte so zmenenými podmienkami, máte právo svoj účet zrušiť, v opačnom prípade predpokladáme, že s nimi súhlasíte.

Vzťahujú sa na vás zásady a podmienky platné v čase, kedy používate túto webovú lokalitu alebo zadávate každú objednávku.

29. PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY A SÚDNA PRÁVOMOC

Používanie našej webovej lokality a uzatváranie zmlúv o kúpe výrobkov prostredníctvom tejto webovej lokality sa riadi slovenskými právnymi predpismi.

Akýkoľvek spor, ktorý vyplynie z používania webovej lokality alebo súvisí s jej používaním alebo uvedenými zmluvami, podlieha bezvýhradnej jurisdikcii slovenských súdov.

Ak uzatvárate zmluvu ako spotrebiteľ, žiadne ustanovenie v tomto článku neovplyvní vaše práva uznané v akomkoľvek platnom právnom prepise v tejto oblasti.

Vzťahy, ktoré nie sú uvedené v týchto podmienkach, sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

30. PRIPOMIENKY A NÁVRHY

Vaše pripomienky a návrhy sú vždy vítané. Všetky pripomienky a návrhy zasielajte prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

Okrem toho sú pre spotrebiteľov a používateľov k dispozícii oficiálne formuláre na podávanie sťažností. O tieto formuláre môžete požiadať e-mailom na adrese contact@stradivarius.com, telefonicky na čísle 0800134262 (bezplatný hovor v závislosti od vašej mobilnej siete) alebo prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

Ak sa ako kupujúci domnievate, že vaše práva boli porušené, alebo ak nie ste spokojný/-á so spôsobom urovnania reklamácie, so žiadosťou o nápravu sa môžete najskôr obrátiť na nás prostredníctvom e-mailu na adrese contact@stradivarius.com s cieľom dohodnúť sa na mimosúdnom urovnaní.

Pokiaľ vašu žiadosť zamietneme alebo neodpovieme do 30 dní, máte právo podať návrh na zahájenie alternatívneho spôsobu riešenia sporu poľa článku 12 zákona č. 391/2015 zbierky o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení. Orgán, ktorý dané spory rieši, je Slovenská obchodná inšpekcia s registrovaným sídlom na ulici Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 (http://www.soi.sk) či akýkoľvek iný autorizovaný orgán, zaregistrovaný v zozname orgánov pre alternatívne riešenie sporov na Ministerstve financií Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk). Môžete tiež využiť platformu pre online riešenie sporov, ktorá je prístupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Posledná aktualizácia: …

PRÍLOHA

Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

(tento formulár vyplňte a zašlite späť len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Adresa: Inditex Slovakia, s. r. o., vykonávajúca obchodnú činnosť ako Stradivarius, Einsteinova 18, 851 01 Bratislava,

e-mailová adresa contact@stradivarius.com

Týmto oznamujem, že odstupujem od svojej zmluvy o predaji týchto druhov tovaru:

Objednané/prijaté dňa (*):

Meno spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Číslo bankového účtu pre vrátenie platby:

Podpis spotrebiteľa (iba pre papierové formuláre):

Dátum:

(*) Nehodiace sa prečiarknite